space
header
Geschiedenis

Ik ben gevraagd om over het ontstaan van de Dorpsraad te vertellen. Om te beginnen wil ik zeggen dat ik het nog steeds mis. Ik had een hele fijne groep om mee te werken waardoor we in een korte tijd veel hebben gerealiseerd. Ik hoop dat er meer mensen aan zullen sluiten die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van ons dorp.

Maar nu terug naar de vraag. De reden dat ik ben gaan nadenken over het oprichten van een Dorpsraad was het feit dat wethouder van Brenkelen onze bibliotheek wilde vervangen door een internetbibliotheek. Dit alles speelde zich af in januari en februari van het jaar 2003.
Ik heb nagedacht wie ik hiervoor zou vragen uit ons dorp. De eerste naam die in mij opkwam was Joost Dingenouts. Hij vond het wel een goed idee, maar hij wilde meer mensen erbij betrekken. Joost kwam met de namen van Peter Magielse en Richard van der Horst.
Beide heren waren en zijn nog actief in het verenigingsleven en zaten niet meteen te springen op nog iets nieuws.
Ik ben ze gaan stalken want ze hadden eigenlijk geen tijd maar zoals de huidige bestuursleden mij kennen als die Pijper wat in z’n kop heeft dan…... Peter en Joost gaven aan dat ze wel mee wilden werken tot aan de oprichting.
En zo hebben we de eerste vergadering op 5 mei 2003 bij Peter Magielse thuis gehouden en zijn we gaan brainstormen.
Bij het opzetten van de Dorpsraad kregen wij ondersteuning van Henk Akkermans van Stichting Markenlanden en van Peter Gram, ambassadeur van de gemeente Moerdijk.
We hebben diverse malen vergaderd in de Standaard. Van de toenmalige beheerders Johan en Tonny hoefde we geen huur te betalen en het eerste bakje koffie was ook voor zijn rekening.

Op woensdag 25 juni 2003 was de eerste informatie bijeenkomst over de Dorpsraad Standdaarbuiten.
De zaal was door Johan en Tonny gratis ter beschikking gesteld. Er was een grote opkomst, ruim 60 personen van alle leeftijdscategorieën en afgevaardigden van vele verenigingen.
Henk Akkermans vertelde aan de hand van een presentatie wat een Dorpsraad is en wat zij kan betekenen. Het is de bedoeling om de burgers dichter bij het bestuur van de gemeente te brengen en de kloof te dichten die is ontstaan door de herindeling van 1 januari 1997. Verder kan de Dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders.

Richard had een mooie powerpoint presentatie gemaakt, wat bij iedereen heel professioneel overkwam, en hij deed de presentatie namens de initiatiefgroep.
Hier werd weergegeven wat wij in de brainstormsessies hadden besproken. Er waren een aantal uitgangspunten:

1. De dorpsraad Standdaarbuiten is geen klachtenbureau en houdt zich
    alleen bezig met zaken van de kern Standdaarbuiten.
2. We praten en werken wel met de politiek maar willen zelf geen politiek
    bedrijven. Dus geen bemoeienis met onderwerpen zoals Moerdijk II, HSL
    of andere politieke onderwerpen.
3. We zijn geen organisator van gebeurtenissen, geen jeugdvereniging,
    geen ouderenbond en geen wijkvereniging.

Ons allereerste uitgangspunt was echter om uit te gaan van het positieve wat ons dorp te bieden heeft. Dit idee is in de afgelopen 3 jaar altijd overeind gebleven en heeft er mede voor gezorgd dat de Dorpsraad Standdaarbuiten altijd voorop heeft gelopen en nog doet.

Richard lichtte verder toe hoe wij als initiatiefnemers de opzet van een Dorpsraad voor ogen hadden. Er werd gedacht aan een stichting met daarin een verenigingsvorm om het democratisch gehalte zo hoog mogelijk te laten zijn. De gedachte was een communicatieplatform te zijn van bevolking naar gemeente en van gemeente naar bevolking.
De onderwerpen die de Dorpsraad wilde gaan bespreken waren ondermeer:
- Det niveau van de locale voorzieningen,
- jeugd,
- ouderen,
- veiligheid
- leefbaarheid.
Deze onderwerpen werden later verder uitgewerkt.

Aan het eind van de vergadering vroeg ik of mensen zich kandidaat wilde stellen voor de Dorpsraad. Eerst kwamen er maar mondjesmaat een paar aanmeldingen maar eer we een uur verder waren hadden we 21 aanmeldingen. Een hele verrassing, die duidelijk aangaf dat er een draagvlak was voor het oprichten van de Dorpsraad.

Op 10 juli hebben we de eerste bijeenkomst gehad met de kandidaten. Na de voorstelronde werd er een drietal werkgroepen samengesteld. Het eerste probleem werd voorgelegd: hoe gaan we het bestuur maken. In eerste opzet waren we uit gegaan van 9 man. De heer van Steenis gaf aan dat de initiatiefgroep wel hoog mikte met een democratisch gekozen bestuur door de gehele bevolking. Hiermee liep je namelijk de kans dat er alleen maar bekende of populaire mensen in het bestuur zouden komen. Daarom werd uiteindelijk besloten om een stichting op te richten met maximaal 21 algemeen bestuursleden en een dagelijks bestuur van 5 personen. Als dagelijks bestuur werden door het algemeen bestuur de volgende personen gekozen: Wim de Pijper, Richard van der Horst, Jan Michielse, Marleen Dubbelman en Peggy van Belois.

Op 9 oktober kregen we een grote klap te verwerken, namelijk het plotseling overlijden van Joost Dingenouts. Een groot verlies voor de Dorpsraad en voor mij persoonlijk. Ik verloor mijn steun en toeverlaat en iemand waar ik een heel groot respect voor had.

De eerste openbare activiteit van de Dorpsraad was de kernkontaktdag op 13 november 2003 met een rondleiding van het college van burgemeester en wethouders. Hierbij brachten wij diverse aandachtspunten naar voren.

Hoewel ik nog veel meer verhalen over de Dorpsraad kan vertellen, zal ik nu maar stoppen.
Ik wens de leden van de Dorpsraad Standdaarbuiten veel wijsheid toe en ik hoop dat er veel mensen bij betrokken zullen blijven, want de leefbaarheid van ons dorp gaat iedereen aan.

Wim de Pijper
Mede-oprichter en eerste voorzitter Dorpsraad Standdaarbuiten

spacer